Řehikův mega blog

 

Tomb Raider 3:Adventures Of Lara Croft


1) INDIA

a) Jungle (6 sekretů)

Dříve než Lara začala sjíždět dolů po šikmině, vyskočila vpravo nahoru na
zelenou plošinku. Sjela jednou dolů, otočila se doleva směrem ke žluté skalce
u které před chvílí stála a přeskočila na malou, zelení porostlou plošinku pod
ní. Na zemi našla ležet brokovnici a náboje do Uzi samopalů. [Sekret 1]

Jakmile vše posbírala, mohla začít sjíždět po šikmině dolů. Před kládou příčně
spadlou mezi skalami nad propastí se odrazila, zachytila se jejího okraje
a vytáhla nahoru. Tady zastřelila pobíhající opici a pak se pověsila úplně
vlevo za ruce tak, aby byla čelem do jízdy. Seskočila na šikminu, sjela na
malou plošinku vlevo, kde našla lékárnu a náboje do brokovnice. Dala pozor na
valící se balvan, přeskočila podél levé stěny směrem ke stromu a ve vzduchu se
mírně otočila doleva. Tam pak za stromem sebrala save gem a náboje do
brokovnice. [Sekret 2]

V místě kde si vzala save gem seskočila pozadu na výstupek. Pověsila se za
ruce a seskočila dokončit sjezd. Vlevo sebrala další save gem a vylezla na zeď
vlevo. Spustila se za ní dolů do úzkého prostoru, kde našla granáty, nahoře
u vodopádů v prvním výklenku zleva světlice a ve třetím náboje do brokovnice
[Sekret 3].

Když se vrátila zpátky dolů, dala si pozor na pohyblivé písky. Vešla do
kamenného vchodu za nimi, na louce zastřelila opici a blízko ní sebrala
lékárničku. Za malým keříkem našla chodbu a na jejím konci vpravo přehodila
páku. Vrátila se zpátky na louku a našla otevřenou mříž za stromem. Vlezla
dovnitř místnosti, přehodila páku na stěně a rychle se schovala do protějšího
výklenku před projíždějící stěnou s otrávenými hroty. Vylezla do uvolněného
otvoru a lanovkou přejela na druhou stranu vody. Vylezla na blok a přeskočila
do protějšího otvoru, kde dole zlikvidovala tygra. Dala se doprava a za
stromem nahoře sebrala náboje do UZI, pak v pravé části zastřelila opici a na
kameni sebrala lékárničku. Prošla dutinou stromu a ve výklenku vlevo u vody
sebrala světlice. V dutině stromu přehodila páku, která uvedla do pohybu
balvan kterému uskočila. Šla do míst, kde původně balvan stál a zastřelila
další opici. V otevřené místnosti přehodila páku, která otevřela bránu za
rohem. Tam čekal další tygr. Za maskovaným vchodem za keříky vpravo sebrala
náboje do brokovnice. Vrátila se zpět a pokračovala v cestě. Za rohem vpravo
čekal další tygr. Došla do poměrně velkého prostoru, kde se vyhnula díře
uprostřed a zastřelila opici. Sebrala náboje do brokovnice a UZI vpravo v rohu
u stromů a pod padlým stromem pokračovala dál plazením. Za ním přešla na konec
úzkého prostoru. Na konci se otočila a šla po kmeni stromu. Opět na ni čekal
souboj s tygrem, který vyběhl z otvoru proti Laře a sebrala save gem.
U kamenného sloupu přeskočila na zelený převis vlevo, došla až ke kmeni
a přeskočila na další plošinku vlevo, kde sebrala náboje do MP5. Vrátila se
zpátky na kmen stromu a přešla na jeho druhý konec. Tady seshora zastřelila
dole opičku a sjela na kamennou podlahu. Došla k okraji díry v podlaze před
konec stromu. Přeskočila přes ní k dutému konci stromu po kterém přišla
a chytila se okraje dutiny. Vlezla dovnitř a sebrala zde světlice náboje do
MP5 [Sekret 4].

Z dutiny vylezla pozadu, pověsila se za ruce a z levého konce seskočila dolů.
Ihned po dopadu na šikminu se odrazila a skákala tak dlouho do strany, až
dopadla na podlahu mimo past s ostny. V výklencích za ní posbírala v okolí
náboje do Desert Eagle. Pak slezla do černé díry. Opatrně prošla tunelem přes
ostny, za nimi na konci vpravo vylezla nahoru a vrátila přes strom na podlahu
k díře. Prošla chodbičkou k ostnům a zlikvidovala opičku v protější puklině
nahoře Otočila se a vyskočila na zelený převis nad hlavou. Vytáhla se nahoru,
sebrala save gem a seskočila na stříšku nad klecí. Pověsila se na ostrou stěnu
a přeručkovala doleva na výstupek. Na něm sebrala lékárničku. Chytila se
praskliny kde zastřelila opici, přeručkovala doleva, vylezla nahoru a šla do
tmavé chodby. Zastřelila opici na konci chodby vlevo. Došla pod balvan,
vylezla do praskliny vlevo a sebrala harpuny a raketu. [Sekret 5].

Když vylezla zpět, přehodila páku, kterou si otevřela bránu dole a utekla před
balvanem ven z tmavé chodby. Slezla až úplně dolů, kde zastřelila dalšího
tygra a na konci zelených schodů prošla otevřenou mříží do nové lokace. Hned
vlevo ve výklenku mezi stromy sebrala světlice. Dala se doleva do volného
prostoru a vyhnula se balvanům, které se valily z křoví. Vyběhla do míst odkud
se balvany valily a prošla skrz keříky. Sebrala lékárničku před dírou. Opatrně
skočila dolů na výstupek. Obrátila se, zachytla se okraje díry, pustila se
o něco níže a vlezla do otvoru, kde sebrala světlice a save gem [Sekret 6].

Když se dostala ven z díry, pokračovala až k řece, kde vpravo u ústí ze břehu
sebrala náboje do UZI. Vrátila se na mělčinu na druhém konci řeky a odtud
přeskočila na ostrůvek uprostřed. Vylezla na nejvyšší bod ostrůvku, odkud
vyskočila na plošinu nad hlavou. Přehodila páku, slezla zpátky na ostrůvek
a přeskočila na protější skálu, kde se otevřenou mříží dostala dovnitř a po
větvích stromu přešla k lanovce. Lanovkou sjela dolů do chodby. Prošla do
nových prostor, kde si došla pro save gem. Zlikvidovala dole dva tygry. Po
výstupku v rohu vylezla do otvoru nad ním a proběhla chodbou do místnosti
s bazénem a ostrůvkem uprostřed, kde sebrala světlice. V pravém rohu došla až
na konec podesty u zdi a dvakrát vytáhla kvádr. Prošla otevřenou mříží kterou
prve minula a přehodila tam páku. Přelezla přes vytažený kvádr a seskočila
otevřenou mříží. Proplavala až k mostíku, kde přehodila dvě páky. Otevřenými
mřížovými vraty pod vodou proplavala zpět do místnosti s bazénem a vešla do
nově otevřených dveří. Odsud pákou zaplavila prostory s vodopády. Vrátila se
tam a doplavala do chodby za jedním z vodopádů. Prolezla vodopády nahoru
a přehodila páku, která otevřela mříž u dna mezi sloupy. Skočila do vody
a proplavala touto otevřenou mříží do malé místnosti, kde zlikvidovala tygra.
Sebrala ve tmavých rozích náboje do MP5, vylezla po žebříku nahoru,
zlikvidovala opici a sebrala klíč "Indra". Popošla na konec zelené plošiny nad
schody, odstřelila dole tygra a skočila dolů. V malém výklenku vlevo od brány
sebrala náboje do brokovnice. Klíčem si otevřela bránu v rohu, a tekutými
písky prošla do úrovně.

2) Temple Ruines (4 sekrety)

Tu začínala Lara v lese, kde nejprve sebrala v dutině stromu lékárničku
a postřílela dva hady ukryté v křoví. V pravém rohu přehodila páku a skočila
do otevřeného otvoru za skalkou. Podlezla nízkou část tunelu a sebrala
lékárničku vlevo. Otočila se, prošla dál, zabila hada vlevo za rohem a ve
čtvercové jeskyni zastřelila dvě opice. Vylezla ven do prostoru u řeky.
Posbírala náboje do brokovnice a UZI na skalkách vlevo. Na břehu u stromu si
stoupla napravo od kmenu a přeskočila na podélnou kamennou zídku uprostřed
hladiny. Z ní sebrala lékárničku a pak přeskočila směrem ke zdi na lehce
zatopené kamenné chodníčky u zdi. Přehodila vpravo v rohu páku, otočila se,
šla rovně až na konec lehce zaplaveného chodníčku, skočila do vody
a proplavala zatopeným tunelem, který se otevřel ve stěně. Dostala na velké
volné prostranství s hliněným svahem. Odstřelila dvě opice, vyskákala po méně
strmých plošinkách na kopec a přeskočila na kamennou římsu vlevo. Zbavila se
dalších dvou opic a přeběhla po římse až ke krajnímu vodopádu, kde došla až
k chodbě vedoucí u zdi doprava. Přeskočila šikmo na protější zídku, kde
sebrala náboje do UZI. Seskočila na zem a stejnou cestou přes svah se dostala
až do místa, odkud šla pro poslední náboje. Pak teprve prošla chodbou doprava,
zastřelila opičku a vyšla do volného prostoru s vodopády naproti. Na kraji
podesty sebrala save gem a přeskočila na větev stromu šikmo vlevo. Ve větvích
sebrala náboje do Desert Eagle a ve výklenku zdi světlice. Opatrně seskočila
na zem a přeskočila na ostrou zídku u vody, vytáhla se na ni a přeskočila na
protější větev. Rozběhla se, přeskočila na kamennou plošinku nad jezírkem
a odtud na větev stromu u vodopádu, kde sebrala lékárničku. Skočila do
vodopádu vlevo a prolezla otvorem ve skále na druhou stranu stromu. Pozadu
sjela vodopád a zachytila se jeho okraje. Přeručkovala vpravo a uvnitř
výklenku sebrala náboje do brokovnice. Pak přeskákala na plošinu s velkou
prasklinou ve stěně, kde zastřelila opici. V prasklině hned za rohem zabila
hada. Sjela po šikmé rampě a tunelu zastřelila dalšího hada. Sjela pravou
stranou po dlouhé rampě dolů. Dostala se do místnosti s obří sochou. U ní
vlevo sebrala náboje do brokovnice a vpravo od sochy v rohu místnosti našla
kvádr, který mohla vytáhnout. Za ním sebrala další náboje do brokovnice
a objevila otvor, kterým se proplazila do další obrovské místnosti. V té
"obživla" obří socha se šesti meči. Vpravo na římse nad svahem viděla save gem
a dvě páky - těch si zatím nevšímala. Nejdřív zlikvidovala obří sochu. Skočila
do díry v zemi, zatlačila na kvádr a v nových prostorech se vyhýbala šipkám,
v díře sebrala lékárničku dřív než ji zavalil balvan a v další místnosti
světlice. Ve výklencích další místnosti sebrala lékárničku a náboje do
brokovnice. [Sekret 1]

Vrátila se k ústí díry, přehodila na stěně páku, kterou si otevřela mříž
nahoře. Vylezla nahoru a vešla do otevřených dveří. Bez zastavení přebrodila
tekuté písky podél levé stěny. Vylezla na svah, otočila se a dostala do horní
chodby. Zastřelila opičku, sebrala lékárničku poblíž a došla až k páce na
stěně. Přehozením otevřela dveře, za nimi přeskočila sekající čepel a přeběhla
zbývající prostor, jak nejrychleji to šlo. Vyšla po schodech, kde zastřelila
opičky v místnosti s klecí. Vytáhla pod prostředním sloupem vpravo kvádr
a posunula ho dvakrát doleva. Přes kvádr vyskočila na horní část klece
a obešla ji na druhou stranu. Vyskočila do díry ve stropě, zachytila žebříku
a vylezla do horní malé místnůstky, kde přehodila páku na stěně a sebrala
náboje do brokovnice a MP5. [Sekret 2].

Po žebříku slezla co nejníže a seskočila na podlahu místnosti. Pak přehodila
další páku dole na sloupu u klece, posunula si dvakrát kvádr zpět a vylezla
k otevřenému otvoru, do kterého skočila. Spadla do vody, kde na stěně
přehodila páku. Proplavala zatopenou chodbou do většího prostoru a přehodila
tam dvě páky ve výklencích proti sobě. Pak rychle plavala zpátky do zatopené
chodby, v jejímž stropě se ji otevřela mříž. Vylezla do obrovské haly
s vypuštěným bazénem uprostřed. Prošla do další místnosti skočila do bazénku,
kde přehodila dvě protilehlé páky pod sochami, které začaly chrlit ohně
a ozařovat dosud neviditelné plošinky nad vodou. Pak nalezla pod vodou ještě
jednu páku, která na omezený čas otevřela mříž v protější stěně. Rychle tam
vplavala a sesbírala si nalezené věci [Sekret 3].

Plavala zpět, vylezla ven a vyskočila na dříve neviditelnou plošinku.
Přeskákala až k páce nad podestou prostředního sloupu. Přehodila ji, rychle
seskočila doprava a cestou k mříži sebrala save gem. V podlouhlé síni
přehodila páku u stěny s bodáky a sprintovala na opačnou stranu pro první klíč
"Key Of Ganesha". Sebrala ho, otočila se a sprintovala se schovat do vchodu
v pravé stěně. Když nebezpečí minulo, vrátila se pro náboje do MP5
a lékárničku. V místnosti se voda změnila v tekuté písky. Podél levé stěny
přebrodila k protějšímu svahu a do chodby vpravo nahoře. Šla po schodech
nahoru, kde ve výklenku vlevo sebrala světlice. Otočila se, vyprovokovala
balvan, před kterým se schovala ve vchodu a pokračovala až ke dvěma mřížím,
které se otevřely samy. Dala se těmi napravo. V úzké chodbě zastřelila opičku,
poblíž ní sebrala lékárničku, přehodila páku na stěně a pokračovala stále
rovně do místnosti se zlatou mříží v podlaze, kde sebrala save gem. Na konci
široké chodby se pověsila za ruce a seskočila dolů zpátky do místnosti se
zlikvidovanou obří sochou. Vylezla po kopci hlíny na římsu a přehodila ty dvě
páky, kterých si posledně nevšímala. Nově otevřeným vchodem se dostala do
místnosti s vypuštěným bazénem uprostřed. Proběhla do další místnosti, kde nad
vodou sochy chrlí ohně. Skočila do vody, přeplavala na druhou stranu a na
stěně přehodila páku. Tím otevřela mříž pod vodou. Plavala zatopeným tunelem
- pozor na otrávené šipky. Doplavala do vysoké místnosti, sebrala si
z plošinky vpravo lékárničku a vylezla na plošinku na protější straně. Z ní po
žebříku nahoru a saltem dozadu přeskočila na hořejší plošinku. Po skalních
výstupcích přeskákala až do horního otvoru. (Zastřelila po cestě hada.) Po
vstupu do otvoru se na ni začal valit balvan, před kterým uskočila dozadu
a pověsila se za ruce na okraji chodby. Když ji balvan přeskočil, vylezla
dovnitř a podlezla šipky i sekající břity a sebrala lékárničku vlevo.
Seskočila do propasti s bodáky tak, aby dopadla mimo ně. Prolezla nízkým
tunelem, odstřelila hada a posbírala náboje do Desert Eagle, brokovnice i save
gem [Sekret 4].

Východem seskočila do vody a vylezla po skalkách stejnou cestou zpět nahoru do
otvoru se sekajícími břity, kde přes propast přeskočila. Napravo od výklenku,
kde sebrala save gem posunula kvádr ve zdi dopředu. Pak další vpravo
protlačila až do další místnosti. Po levé straně zůstaly posunovatelné další
tři kvádry. Za prostředním z nich našla páku, tak ji přehodila. Pokračovala
novou chodbou, vyhnula se padajícím balvanům tak, že se držela přesně
uprostřed. Přeskočila bodáky a seskočila dírou do vody. Plavala do místnosti,
kde se právě zaplnil bazén a přehodila pod vodou páku. Za otevřenou bránou
sebrala druhý klíč "Key Of Ganesha". Oběma klíči otevřela velká vrata v hlavní
místnosti. V nové hale zastřelila opičky a rychle se musela vyšplhat nahoru
dřív, než ji zabil seshora jedoucí ostnatý strop ! Zastřelila další opičky,
sebrala save gem a vysunula kvádr napravo v rohu. Přes kvádr vyskočila nahoru
a přehodila páky. Seskočila na zem a vyhnula se padajícím balvanům.
V chodbičce se vyhnula plamenům a ve velké hale vylezla hned vedle vchodu
k soše na podestu. Dole ožily dvě obří sochy. Vždy, když se zaštítily meči je
vyprovokovala tím, že se pověsila za ruce, znovu se vytáhla a střílela do nich
tak dlouho, až je zdolala. Potom jim sebrala meče "Scimitar" a oba pak vložila
do prázdných rukou sochy na podstavci, odkud střílela. Ve vodě pod sochou
sebrala lékárničku a na podstavci naproti náboje do brokovnice. Pokračovala
otevřeným východem, v jámě za vchodem sebrala náboje do UZI, pak se otvorem
u stropu ať už v pravé, či v levé části chodby protáhla do další haly. Ve
čtvercové místnosti se vznášející se postavou nad oltářem uprostřed
zlikvidovala další obří "obživlou" sochu. Sebrala první klíč pod postavou
uprostřed místnosti. V této místnosti pod druhou vznášející se postavou
u stěny sebrala světlice. Došla ke mříži, která se v její blízkosti otevřela.
Posvítila si světlicí a přehodila páku na protější stěně, rychle přehodila
i páku na pravé stěně a skočila do otevřené mříže v podlaze v pravém rohu
místnosti. Zde sebrala před mříží druhý klíč. Prošla do další haly se třemi
zámky v pravé stěně, na konci sebrala save gem a skočila do díry zaplavené
vodou. Ihned ji strhl silný proud vody, plavala ostře podél stěny, kde
přehodila páku. Plavala zpátky pod otvor a opět ostře - tentokrát na druhou
stranu, kde přehodila druhou páku. Tím vypnula podvodní proudy a mohla sebrat
třetí klíč na schůdku pod otvorem, kudy do vody skočila na začátku. Když Lara
vylezla ven, odemkla třemi klíči tři zámky na zdi. Za zády se jí otevřel
průchod do další úrovně..

c) Ganges River (6 sekretů)

Tuto úroveň Lara začínala u řeky. Terénní čtyřkolku zatím nechala zaparkovanou
kde byla. Vpravo u nájezdové rampy pro skok přes řeku slezla po žebříku k vodě
a doleva na zelený výstupek. Nyní absolvovala několik skoků po skalkách vodním
tunelem až do místa, kde mohla vlézt do otvoru v pravé stěně. Vytáhla se na
ostrou zídku vlevo u vchodu a třemi na sebe navázanými skoky vyskákala přes
pasti nahoru. Z plošiny sebrala náboje do brokovnice a na opačné straně mezi
plameny lékárnu a save gem [Sekret 1].


Stejnou cestou se vrátila nahoru ke čtyřkolce. Za ní u vodopádu vlezla do
praskliny a posbírala náboje do MP5 a světlice. Slezla zpátky, nasedla na
čtyřkolku a z rampy přeskočila na protější břeh řeky. Držela se pravé stěny
a před další prohlubní, kterou musela přeskočit zastavila. Slezla po žebříku
do propasti, kde sebrala náboje do brokovnice, lékárnu a světlice [Sekret 2].

Vrátila se nahoru a pokračovala na čtyřkolce přes propast. Vyjela přes rampy
k zavřené mříži. Sesedla a vrátila se pěšky k horní rampě, přeskočila do
otvoru vlevo a proplížila se dovnitř. V tunelu zastřelila hada, přeskočila
díru a zastřelila druhého hada. Poblíž něho sebrala lékárničku, seskočila do
otvoru v podlaze a zmáčkla tlačítko na stěně, které jí otevřelo mříž.
Zlikvidovala dvě opice, sebrala save gem a dojela až na rozcestí. Tady se
mohla zvolit první z cest, (dát vpravo dolů, přeskočit řeku.) nebo si vybrat
druhou trať vlevo. (Další popis se týká té trati vlevo.) Překonala na
čtyřkolce další propast, vyjela při pravé stěně až nahoru. Otočila se doleva
sjela po několika skalkách dolů na skalnatou rampu, kde zastavila a sesedla.
Pak přeskočila na skalní výstupek vpravo, kde sebrala náboje do Desert Eagle.
Vyskočila, chytila se praskliny a vylezla do ní. Uvnitř sesbírala harpuny,
save gem a náboje do UZI [Sekret 3].

Vrátila se zpět, nasedla na čtyřkolku, přejela skalnatou rampu rovně,
přeskočila trhlinu a jela až na rozcestí. Tady sesedla a došla ke konci kaňonu
ke stromu. Skočila ke stěně vpravo od něho, pak přes propast na skalní převis
naproti, odkud zastřelila dva supy a sebrala náboje do UZI. Stejnou cestou se
vrátila ke čtyřkolce, nasedla, našla úzký chodníček nalepený ke skále. Po něm
vyjela podél skal až nahoru. Před koncem se pořádně rozjela a přeskočila přes
propast na protější stranu. Sesedla, sebrala save gem, sešplhala po žebříku na
skále vpravo dolů do výklenku, zastřelila čekajícího hada a sebrala náboje do
Desert Eagle Sekret 4].

Vylezla zpět, nasedla a přeskočila poslední propast. Podél skal vlevo sjela po
výstupcích dolů, sesedla a zastřelila dva supy. Vylezla podél skal nahoru
a přeskočila na podélný převis. Z něj přeskočila do výklenku naproti mezi
skalami. Popošla doprava a přes propast skočila na protější převis. V protější
zdi vpravo zahlédla otvor. Skočila dopředu k šikmině vlevo od otvoru,
zachytila se, přeručkovala doprava, přitáhla se a vlezla do nízké jeskyně, kde
sebrala náboje do Desert Eagle a lékárničku [Sekret 5].

Vylezla na plošinu před jeskyňkou, skočila šikmo vpravo na šikmou skalku
a z té se hned odrazila, aby dopadla na převis, odkud se již snadno dostala
zpět ke čtyřkolce. Nasedla a jela dolním kaňonem, kde přejela dvě opičky
a sebrala save gem. (V tomto místě se opět scházejí obě cesty ta první i tahle
druhá, kterou Lara právě absolvovala). Dojela k vodě a po skalním chodníčku
přeběhla k vodopádům. Přeskočila na další chodník a postřílela supy. Podél
skal přeskočila na malou plošinku, zastřelila dalšího supa a slezla na spodní
výstupek, kde sebrala náboje do Desert Eagle a harpuny. S rozběhem skočila
k protější skále a chytla se praskliny v ní. Přeručkovala doprava, přitáhla se
a jakmile to šlo, vlezla dovnitř. Sebrala zde náboje do brokovnice, harpuny
a save gem [Sekret 6].

Pak seskočila do vody, na dně sebrala lékárničku a vylezla na skalku před
vodopády. Prošla vodopádem a přes výstupky vylezla do otvoru ve skále.
Spustila se na dno tunelu, kde již následovala další úroveň..

d) Caves of Kalyia (0 sekretů)

V této úrovni musela Lara vyřešit jedno velké bludiště bez sekretů. Na první
křižovatce šla doprava, podlezla škvírou, a začala pozadu sjíždět po rampě. Na
konci vyskočila a valící se balvan se provalil pod ní. Popošla doleva, stoupla
si čelem k výklenku a pak následovala dvě salta doleva, ihned dvě salta zpátky
doprava a skok kupředu, čímž se vyhnula dalšímu kamenu z rampy vlevo. Dostala
se přes škvíru do spleti chodeb, kde vlevo ve výklenku zastřelila hada za
rohem. Našla chodbičku s posuvným kvádrem na konci, kde byla zvednutá podlaha.
Přitáhla kvádr k sobě. Do uvolněné chodby se teď musela dostat zleva. Touto
chodbou pokračovala až k díře, kde seskočila dolů. Po cestě si posbírala
poházené věci Došla na konec, prolezla další škvírou, pak pokračovala další
změtí chodbiček k místnosti s dírou dolů uprostřed. Vzala si save gem
a světlice. Do díry seskočila tak, aby dopadla přesně doprostřed dolní
místnosti. Zapálila světlici a opatrně postřílela nejprve čtyři hady okolo
sebe. Uskočila před balvanem padajícím zezadu, jakmile vstoupila mezi dvě
šikminy u stěn. Pak postřílela další čtyři hady cestou ven z této místnosti.
Když byla hotova, proběhla chodbou dozadu až k dalšímu save gemu, kde také
našla lékárnu. Sjela po rampě dolů a připravila se na souboj s Bossem. Skákala
po plošinkách okolo něho a neustále střílela. Když se Laře povedlo Bosse
udolat, za velkého třesku se změnil na "Infada Stone". Nejdříve Lara po
okolních podestách sebrala granátomet, granáty, lékárničku a na centrální
plošince "Infada Stone". Dávala si pozor, aby nespadla do horké lávy okolo
nich.

Tady dokončila první a "povinnou" sekvenci svého putování. Nyní si mohla
pohybem na globusu vybrat další své putování. Samozřejmě nejlepším řešením
bylo postupovat automaticky nabídnutou sekvencí.


2) SOUTHERN PACIFIC ISLAND

a) Coastal Village (3 sekrety)

Když se Lara vynořila z vody, naskytl se jí krásný pohled na pobřeží s pláží
a palmami. Opět se potopila, aby našla na dně zátoky vpravo klíč "SmugglerÝs
Key". Pak plavala vlevo, kde naproti pláži je kámen trčící z moře. Vylezla na
něj, sebrala lékárničku a přeskočila na šikmou skalku vedle zelené plošinky
doleva ke skalám. Chytila se jejího okraje a přeručkovala doprava na
popisovanou plošinku. Přeskočila na další šikmo za skalkou, pak chytila se
okraje skal vlevo a po jejím okraji přeručkovala vpravo na další plošinku, kde
sebrala náboje do MP5 [Sekret 1].

Pak už mohla skočit do moře a doplavat na pláž. Tady se cesty dělily. Každá
z nich byla trochu jiná ale obě se pak setkaly ve vesnici.

Jedna začíná sjezdem po písečné rampě mezi šedou a zelenou skalkou na pláži
vpravo u palmy na pláži.

Lara pokračovala druhou z nich. Na pláži vylezla do chatrče. Klíčem si odemkla
zámkem bambusovou mříž v podlaze a seskočila dolů. Sebrala save gem, klekla si
a lezla úzkou chodbou po kolenou. Tak podlezla bodáky, které nečekaně vyjely
z pravé stěny. Dostala se do obrovské, dlouhé, zatopené jeskyně. Nejdříve
z plošinky zastřelila bojovníka na převisu vpravo vzadu nahoře, který na ni
střílel otrávené šipky. Pak zlikvidovala dva aligátory ve vodě. Potopila
a posbírala na dně harpunu pod plošinkou u v chodu, náboje do harpuny hned
vedle, další o kousek dál vpravo u skal a na opačném konci vlevo další.
Vrátila se a vylezla na plošinku u vchodu, skočila podél skal vlevo a chytila
se protější plošinky. Přeskákala až na plošinu, kde hořelo světlo. Tam se
chytila lián nad hlavou a přeručkovala na opačnou stranu jeskyně. Tam
seskočila na plošinku pod sebou, přeskočila na chodník vpravo a došla na jeho
konec. Vylezla přes vyšší výstupek na další a po úzkém převisu šla doleva. Na
konci přeskočila k protější skále, chytila se a vlezla do praskliny, kde
sebrala náboje do MP5. Vylezla zpět, a saltem dozadu přeskočila zpátky na
převis. Vrátila se na plošinku a podél skal po levé ruce přeskočila na
protější plošinu nad vchodem do jeskyně. Na této zarostlé plošince se opět
chytila lián nad hlavou a přeručkovala na skalní převis nad pochodní, okolo
které před chvílí šla. Po tomto převisu přeběhla opět na protější stranu
jeskyně, prošla kolem mrtvého bojovníka až na konec. Skočila na skluzavku
vlevo, sklouzla dolů a úplně na konci skluzavky se odrazila a skočila na
chodník. Přeběhla na konec, přeskočila přes past na žebřík a po něm vylezla
nahoru. Opět na ni střílel domorodec, takže se ho zbavila. Ve výklenku kam
vylezla sebrala lékárnu, zachytila se okraje plošiny a přeručkovala na další
vlevo za skálou. Přešla po převisu k mrtvému bojovníkovi, sebrala lékárničku
a save gem. Na konci chodníku pod sebou si všimla plošinky s nízkou
prasklinou, vedoucí doleva. Přeručkovala po té římse, na konci přeskočila na
vyšší a šla dál tunelem. Z bambusové lávky přeskočila podél skal doprava na
vyšší výstupek, z toho na další plošinku za roh a opět na další za skálou
vpravo, kde sebrala granáty [Sekret 2].

Vrátila se na bambusovou lávku, přešla jí na druhou stranu a vešla do vchodu.
Hned vpravo za levým rohem zastřelila dalšího válečníka. Otočila se,
podlezla po čtyřech pod výsuvnými břity. V místnosti s vodopádem kam vešla,
ihned přehodila přepínač na stěně vpravo za rohem, čímž vyřadila past, která
by se spustila u vody. Nyní sebrala lékárnu, přeskočila přes vodu na nyní
bezpečnou stranu a dala si pozor na otrávené šipky, které začnou létat hned,
jakmile sebrala save gem. Pak skočila do otvoru v podlaze a sjela šikmou
chodbou do vesnice.

Tady se opět obě cesty setkávají.

Hned jak Lara vyšla na volné prostranství u chatek, zastřelila bojovníka
naproti u chatrčí, pak dalšího vlevo nahoře v lese. Cestou mezi chatrčí
a skálou dalšího, který na ni vyskočil vpravo za skalkou. Soutěskou mezi
skalami došla na prostranství se stromem uprostřed. Za ním zastřelila dalšího,
pak vylezla na skalku u rohu baráku vlevo a u rumpálu na stěně zastřelila
dalšího. Dostala se k rumpálu, kterým zatočila. Tím si zakryla bambusovým
roštem past v úzkém průchodu u chatrčí. Když slezla na prostranství ke stromu,
zastřelila dalšího válečníka. Prošla soutěskou a mezi chatrčemi zastřelila
dalšího. Pak šla podél skal nalevo až k chrámu, kde u jezírka zastřelila
dalšího. Došla si do chatrče vlevo od vchodu, kterým do vesnice sjela pro
raketu, potom do chatrče s ohněm uprostřed pro lékárničku. Z této chatrče se
vydala k chrámu, u sloupů s ohni nahoře doprava, kde si v rohu sebrala save
gem. Chatrč obešla hned doleva, ale lékárnu uvnitř nechala ležet kde byla.
(Past) Pokračovala soutěskou mezi zdí a skalami až k zakryté pasti, na kraji
vyskočila na horní zelenou podestu, kde sebrala náboje do brokovnice.
Seskočila zpátky na zem, prošla pod podestou mezi další chatrče. Obešla zprava
chatrč po pravé ruce, prošla úzkým tunelem a za ním vpravo v jeskyni
zastřelila dalšího bojovníka. Pak teprve sebrala náboje do brokovnice a MP5
[Sekret 3].

Vrátila se na prostranství mezi chatrče, kde zastřelila dalšího válečníka.
Prošla průchodem mezi chatrčemi a v levé z nich sebrala světlice. Z této
chatrče došla doleva ke zdi, na kterou vylezla. Po chodníku se dala opět
doleva a mezi dvěma chatrčemi vpravo obešla strom a vstoupila do chatrče
vlevo. Uvnitř protočila rumpál a ihned zastřelila dalšího bojovníka. Rumpálem
si otevřela poklop do chatrče se žebříkem. Vylezla do ní, prošla k oknu, které
se otevřelo. Vylezla do okna a přeskočila na bambusovou lávku vlevo u zdi
chrámu. Vešla do chodby, kde vlevo hořely ohně. Šla doprava, zabila dalšího
domorodce a z okna vpravo přeskočila na protější bambusový chodník. Přeskočila
široký otvor v chodníku a vlevo ve skalním výklenku sebrala harpuny.
Pokračovala doleva až na konec chodníku, tam vylezla na střechu chatrče
vpravo. Z vrcholu vyskočila, chytla se vegetace nad hlavou a přeručkovala přes
pasti pod sebou nad předposlední stříšku. Na tu se spustila, přeběhla na
poslední stříšku a z ní na podestu se zábradlím před chatrčí vpravo vzadu.
Vešla dovnitř a přehodila spínač na stěně. Zabila dalšího válečníka, který ji
hned po přehození spínače napadl. Spínačem si Lara spustila bambusový rošt nad
ohně v chodbě chrámu. Známou cestou přes žebřík do chatky, pak oknem na
bambusovou lávku a vešla do chodby. Tady přeskočila doleva na bambusový rošt
nad ohněm, z roštu na podlahu chodby. Došla na konec, kde přehodila další
spínač. Okamžitě ji napadl další domorodec, takže ho zlikvidovala. Druhého
přepínače za bambusovou mříží si nevšímala, byla to past. Vydala se otevřenou
chodbou, sprintovala okolo rotujících břitů a na konci otočila dalším
rumpálem. Ten jí otevřel mříž v okně vlevo a poklop ve dně jezírka u chrámu.
Sjela šikminu za oknem, na konci se zachytila a pak teprve seskočila na zem
u zdi chrámu. Doleva, došla k jezírku a ponořila se do otevřeného otvoru. Po
pár tempech se otočila a rychle se vrátila na břeh, odkud zastřelila
aligátora, který ji pronásledoval. Potom teprve proplula zatopeným tunelem
rovně a doleva nahoru. Vylezla na podestu a po žebříku vylezla nahoru. Prošla
kamennou soutěskou, pak přes bambusovou lávku. V chodbě se postavila až na
konec a z místa přeskočila na protější bambusovou podestu před chatrčí. Takto
došla k raněnému vojákovi. Ten ji předal mapu "Swamp Map" s vyznačenou cestou
přes bažiny. Tímto "intrem" končí úroveň.

b) Crash Site (3 sekrety)

Lara tedy seskočila z domku dolů a došla k bažině. Prohlédla si mapku a podle
vyznačených červených bodů bažinu přeskákala. Těsně před posledním skokem
viděla šikmo vlevo ve skalách výklenek. Skočila do něj a našla 2x náboje do
MP5 [Sekret 1].

Přeskočila zpět na plošinku v močále a z ní teprve na pevnou zem. Prošla lesem
a šikmo vlevo přeskočila na skalku, kde našla granáty. Seskočila dolů a běžela
přes údolí. Zaútočil na ni první dinosaurus. Proběhla okolo něho až na konec,
za jezírkem vyskočila na plošinku, odkud ho zastřelila. Přelezla skalky,
pokračovala tunelem, až seskočila dolů na veliké prostranství s troskami
havarovaného letadla. Zlikvidovala dalšího útočícího dinosaura zleva. Dala se
doprava uličkou okolo letadla a z nejvyššího místa se stala svědkem boje dvou
vojáků s dinosaurem. Vítěze pak zastřelila sama a sebrala náboje do MP5.
Vrátila se zpět k letadlu, kde seskočila do tmavého tunelu vlevo ve skále za
stromem. V tunelu sebrala náboje do MP5 a došla až na konec, kde se jí samy
otevřely mřížové dveře. Ty se zavřely hned, jak vešla do čtvercové místnosti,
kde uprostřed ležel mrtvý voják. Postřílela pět zelenožlutých ptáků a pak si
teprve sebrala lékárnu a samopal MP5. Ve výklencích přehodila páky, aby si
otevřela dveře. Vrátila se k letadlu, šla doleva a za zelenou skalkou vlevo
našla vchod do skalní soutěsky s tunelem dole. Na konci vylezla nahoru a na
zelené plošině sebrala náboje do PM5. Pak zastřelila vojáka chodícího dole na
prostranství pod stromy. Jakmile sestoupila dolů, zlikvidovala dva dinosaury
a u mrtvého vojáka sebrala náboje do MP5. Vpravo od vchodu z plošiny s lebkami
vyskočila do větví stromu, kde našla lékárnu. Z konce větve přeskočila na
protější, kde sebrala světlice [Sekret 2].

Seskočila z větve na zem. Sjela širokou šikmou plochu vpravo, vedoucí do další
jeskyně. Ihned postřílela žlutozelené ptáky. Naproti šikmině na skalce sebrala
lékárničku. Napravo od kráteru v rohu sebrala lékárničku z výstupku. V kráteru
ležel zabitý voják a u něho klíče "Commander BishopÝs Key", takže je sebrala.
To už se na Laru řítil Tyranosaurus Rex. Proběhla rychle okolo něho a schovala
se do výklenku, vlevo od široké šikminy, po které sem sjela, u kterého hořela
louč. Odtud ho už s přehledem z likvidovala. Potom ve výklenku přehodila páku
a sebrala světlice. Páka otevřela a osvítila loučí druhý výklenek naproti.
Doběhla tam pro světlice a přehodit páku, která ji otevřela východ v prvním
výklenku. Zlikvidovala dalšího dinosaura. Za prvním výklenkem na schodech
sebrala světlice a lékárničku. Vyšla nahoru, v rohu slezla dolů, na konci
tunelu vylezla nahoru a u letadla šla doprava. Přes kopec u ocasu letadla se
dostala k řece, kde ve skalách vpravo u vodopádu našla další tunel. Asi
v jedné třetině je špatně viditelná odbočka doprava. Tudy vyšla na
prostranství s velkým stromem vlevo řekou proti sobě, přes kterou vedl
bambusový mostík. Na prostranství vpravo zabila dinosaura a vojáka, u kterého
pak sebrala náboje do MP5. Vyskočila na skalku vpravo u vchodu, pak na vyšší
za ní a po skále vylezla nahoru. Saltem vzad doskočila na šikminu za zády,
ihned se odrazila a doskočila na větev silného stromu, kde nejdříve
odstřelila dalšího dinosaura. Z větve skočila k šikmému převisu skály,
zachytila se kraje a přeručkovala doprava, kde vytáhla se na malou plošinku.
Z té se dostala na protější vysunutou větev vysokého stromu. Odstřelila
dalšího dinosaura na větvích vpravo. Z kamenné podesty sebrala save gem
a přeskočila na nejbližší větev vpravo. Po ní přešla doleva až k šikmé části
(vodopád měla po levé ruce) a z místa přeskočila šikmo doleva k vyšší větvi,
zachytila se jí a vytáhla nahoru. Tam objevila náboje do MP5. [Sekret 3].

Nyní po šikmé části větve sklouzla na její spodní část, přešla k visící
návnadě a sestřelila ji dolů dravým rybičkám v řece. Přeskočila na protější
zelenou plošinu u stromu a vlevo za kmenem sebrala lékárničku. Nyní se
pověsila za ruce nad hladinou vody a seskočila do řeky. Přehodila páku pod
vodou, která Laře otevřela vstupní mříže do chrámu. Vylezla na břeh, poradila
si s dalším dinosaurem, vešla do chrámu a zlikvidovala dalšího. Posvítila si
a jakmile přehodila páku na stěně proti dveřím, napadl ji další dinosaurus.
Posvítila na druhou páku na té samé stěně vpravo a přehodila ji, stejně jako
poslední páku vpravo v rohu. Opět ji čekal boj, tentokrát se dvěma dinosaury
najednou. Pak už mohla vylézt nahoru do místnosti nad kamennou podestou, kde
u mrtvého vojáka našla druhé klíče "Lt. TuckermanÝs Key". Jakmile je však
zvedla, zaútočil poslední dinosaurus v tomto chrámu. Sebrala save gem u otvoru
a s oběma klíči se vrátila k letadlu. U dveří na boku letadla vyskočila,
chytila se šikmého okraje a ručkovala doleva až na zelené maskování. Tam se
mohla vytáhnout nahoru. Došla k oknům pilotní kabiny, vyskočila nad ně
a prošla okolo otvoru do trupu letadla k ocasu a šla doleva až na větev
stromu. Z té přeskočila do skalního výklenku naproti. Sestoupila do malé
jeskyně a vpravo sebrala náboje do UZI. Postavila se na okraj hlubokého
kráteru, přeskočila k protější stěně, kde se chytila nad hlavou a přeručkovala
až k výklenku. Tam seskočila na podestu pod sebou a za rohem přehodila páku.
Opět vylezla do výklenku, otočila se a přeručkovala po stropě až k protější
zdi, pustila se a ihned se zachytila. Slezla kousek níž, pak doleva a vylezla
do výklenku, kde přehodila druhou páku. Otočila se, z šikminy pod výklenkem se
odrazila a dopadla na kamenný sloup uprostřed kráteru. Sebrala save gem
a přeskočila na podestu, kde přehodila první páku. Opět ji přehodila
a z výklenku přeručkovala zpět do míst, odkud spatřila kráter poprvé. Tam
doručkovala až ke stěně po pravé ruce, pustila se a ihned se zachytila stěny,
po které slezla dolů až na konec. Saltem pozadu doskočila do výklenku za zády,
kde přehodila další páku. Pak přeskočila znovu na stěnu po které sem slezla,
popolezla kousek výš a doprava do výklenku. Stoupla si čelem k mříži na levý
okraj a přeskočila na zadní šikminu vlevo za prostředním sloupem. Zachytila
se jejího okraje, přeručkovala pod výklenek s druhou pákou, vytáhla se
a saltem pozadu přeskočila na prostřední sloup. Z něj přeskočila na podestu,
kde přehodila první páku, vylezla do výklenku výš a přeručkovala zpět až do
jeskyně vlevo. Vylezla ven, přeskočila na protější větev a přes křídlo a trup
letadla došla k otvoru do trupu. Spustila do letadla, zlikvidovala dinosaura
a sebrala náboje do MP5. V pilotní kabině použila oba klíče, které otevřely
dveře v nejspodnější části letadla - přístup k přepínači pod pilotní kabinou.
Po přepnutí se uvolnil zadní prostor letadla a vyjelo velké dělo. Dělem
odstřílela nejdříve všechny dinosaury a nakonec zdi vlevo za řekou. Tím si
teprve uvolnila východ z této úrovně. Nepřehlédla save gem a lékárnu
v místnosti za pravou rozstřílenou zdí.

c) Madubu Gorge (3 sekrety)

Na opačné straně prostoru za palmou, kde Lara začínala tuto úroveň, vylezl
zelený ještěr plivající otrávené sliny, kterého zastřelila. Šla do míst, odkud
hned na začátku vylétli netopýři a vylezla do otvoru nad hlavou. Tady
sesbírala granáty, náboje do UZI a lékárničku. Seskočila na zem a zlikvidovala
druhého ještěra, který vylezl od řeky. Pak lezla dolů, odkud vylezl ještěr, až
na třetí plošinu vlevo. Přeskočila na balvan vyčnívající z vln. Přeskočila na
druhou stranu řeky, zachytila se okraje břehu a přeručkovala doleva až
k zelené plošince u konce. Tady se pustila a ihned se zachytila praskliny
o kousek níž. Vlezla do ní, dostala se k vypínači vlevo a cestou sebrala save
gem. Vypínačem otevřela bambusovou mříž za zády. Vrátila se k ní a vylezla na
zelenou plošinku. Tady si mohla vybrat :

Mohla by po stejném břehu kde stála, přeručkovat vpravo po okraji břehu až do
míst, kde by se mohla postavit. Vylezla by na břeh a dostala by se za kolmou
skálu, kde by přepnula spínač, který by Laře otevřel cestu ke kajaku. Vrátila
by se přeručkováním k vyčnívajícímu balvanu z řeky. Saltem by se dostala na
něj a vylezla by zpátky do míst, odkud začala tuto úroveň. Šla by do míst,
odkud hned na začátku vylétli netopýři a kde sebrala granáty, náboje do UZI
a lékárničku. Pak by seskočila otevřeným poklopem do vody. Nasedla by na kajak
a mohla by vyplout .

Lara se však vydala druhou cestou. Vyskočila, chytila se skály nad hlavou
a přeručkovala na druhou stranu řeky. Po dopadu na plošinu se zachytila okraje
a ručkovala doprava, až se mohla postavit. Otočila se a podél stejné strany
řeky skočila k šikmině. Chytila se jí a opět ručkovala doprava, až se mohla
postavit a vyskočit do tunelu šikmo vlevo nahoře. Našla další cestu vpravo
dolů, pak vlevo. Ihned jak dopadla na šikminu se od ní odrazila a přeskočila
ocelovou past. Prolezla doprava snížený prostor a zastřelila ještěra. Utíkala
až na konec převisu, přeskočila šikmo vpravo na zelený strom a sebrala save
gem. Cestou zpátky zastřelila dalšího ještěra. Vrátila se na místo před
průlezem. Pokračovala přes šikminu, pak po schodech nahoru, kde před vrcholem
zastřelila dalšího ještěra. Na konci vlevo dole u mříží přepnula spínač, který
otevřel bambusová vrátka v místech, kudy už jednou prošla. Vrátila se k nim.
Ocelovou past překonala lezením po levé stěně a nahoru doprava. Prošla
bambusovými vrátky, seskočila na plošinu pod nimi a do vodopádu vlevo.
Zastřelila ještěra dole pod v prohlubni, sestoupila tam a sebrala náboje do
MP5. [Sekret 1].

Vylezla k vodopádu, otočila se k němu zády a vyskočila na strop, chytila se ho
a přeručkovala na plošinku šikmo vpravo. Odrazila se ze šikminy, aby
přeskočila k protějšímu sloupu za ohněm dole. Vytáhla se nahoru a přeskočila
přes prostřední sloup se save gem, který sebrala za letu, až na třetí sloup.
Z něho skočila do výklenku naproti. Otočila se a zabila dole u vody ještěra.
Vylezla do chodby a vlevo sebrala lékárničku. Pak se po kolenou plazila na
druhou stranu chodby, aby podlezla otrávené šipky a sjela po šikmé rampě. Po
stropě přeručkovala doleva a na bambusovém mostě sebrala save gem. Stejnou
cestou se vrátila zpátky na výstupek. Neseskočila, ale ručkovala dále doleva
až ke stěně, kde seskočila na výstupek a vlezla do výklenku. Prolezla nízkou
část vpravo, na konci se postavila a přeskočila na protější stěnu vlevo,
chytila se jí a vylezla nahoru. Po své pravé ruce si všimla za ostrým útesem
bambusové plošinky. Dostala se až na ní. Pak doprava na chodník, přeskočila
řeku a v chatce sebrala raketu a lékárnu [Sekret 2].

Stejnou cestou se vrátila na bambusovou plošinku. Odtud přeskočila šikmo
vpravo dolů na útes za vodou. Vylezla nahoru a opět přeskočila na známou stěnu
ů tentokrát ji měla po pravé ruce. Zachytila se jí, vylezla nahoru a prošla
tunelem až k bazénu. V něm zastřelila dva krokodýly. Pod břehem přehodila páku
a otevřela si bambusová vrátka. Vylezla do kajaku a pozpátku se vydala vrátky
po řece. Držela se vlevo a snažila se dostat na klidnou hladinu, kde sebrala
za vodopádem save gem. Pak pádlovala peřejemi a pod prvními z nich doleva přes
"provaz", aby vypnula sekající břity u ústí. Nyní již mohla proplout okolo
nich do dalšího vodopádu. Na hladině pod vodopádem pádlovala doleva do chodby
za vodopádem. Na konci tunelu sebrala save gem [Sekret 3].

Nechala unášet proudem do jeskyně s řetězem uprostřed, který vedl od stropu ke
kamenné zátce na dně jeskyně. Rozhlédla se a plula do kanálu v protějším
pravém rohu jeskyně. Pádlovala až do místnosti s klidnou hladinou. Slezla
z kajaku a co nejrychleji vylezla na nejnižší část břehu. Ve vodě ji sice
napadl krokodýl, ale nejdříve zastřelila ještěra, který vylezl z výklenku
vpravo, kde hořela louč. Pak teprve zastřelila krokodýla. Slezla do vchodu
s loučí vyskočila a chytila se stropu. Ručkovala okolo hlav, které chrlily
plameny, až do chodby. Dostala se nad levou plošinu ze světlých cihel.
Seskočila na ní a pak přeskočila na větší na protější straně. Vešla do vchodu
a sebrala raketomet. Přelezla vyvýšenou část a slezla po stěně do další
jeskyně. Po pravém břehu došla k vodopádu, sebrala lékárnu a přeskočila podél
vodopádu na protější břeh pro náboje do MP5. Stejnou cestou přeskočila zpátky
a asi uprostřed břehu objevila výstupek a nad ním vpravo vysutý převis.
Vylezla na něj, chytila se stropu a opět ručkování. Tady si dávala bedlivý
pozor na vybranou cestu - nejdřív rovně za hlavu chrlící oheň, pak kousíček
doprava a hned pokračovala doleva skoro až k vodopádu. Před vodopádem opět
doprava až ke stěně, kde seskočila na plošinku. Vydala se po chodníku doleva,
před koncem u břitů přeskočila na protější plošinku za vodou. Otočila se
a přeskočila s rozběhem na stěnu těsně vedle šikmé plošinky šikmo vlevo od
břitů. Chytila se jí a lezla doleva nahoru až nad vodopád. Vešla do chodby
a slezla po stěně až na dno. Doběhla ke stupínku u kterého si klekla na
kolena a tak ji minul valící se balvan. To samé provedla ještě jednou. Vešla
do vchodu, kde ji nad hlavou visel další balvan. Stoupla si bokem ke vchodu,
aby ho měla po pravé ruce. Pak udělala dva kroky bokem vlevo, následoval
přemet bokem vlevo a ihned skok pozpátku s úchytem za konec rampy. Tak se
vyhnula dalšímu balvanu. Vytáhla se nahoru, došla k němu a přeskočila do levé
chodby. Přeskočila oheň a sprintovala ke stupínku kde si opět klekla, aby se
vyhnula poslednímu balvanu. Dál pokračovala Lara k vodě. Chytila se stěny po
pravé ruce, po ní lezla doleva co nejníže u hladiny, aby se vyhnula otráveným
šipkám. Prolezla průrvou vpravo a prošla tunel k peřejím. Přeskákala po
balvanech v peřejích k lanovce. Dojela do kamenné věži s řetězem a rumpálem.
Obešla řetěz, vylezla po stěně nahoru a ihned zastřelila ještěra. Našla
a přehodila páku. Tím uvedla do chodu rumpál, který vztáhl ze dna jeskyně
kamennou zátku. Vstoupila do tmavé chodby , zastřelila ještěra a otevřenou
cestou vpravo se dostala ke kajaku. Nasedla, sjela po proudu k obrovskému víru
a opatrně do něj vplula. Strhl jí to do poslední haly se dvěma výklenky.
Zastřelila aligátora a pod jedním z výklenků přehodila páku. Rychle se vrátila
nahoru do výklenku nad pákou, aby zastřelila další dva aligátory. Pak už jen
vešla do otevřených dveří a byl tu konec levelu.

d) Temple of Puna (1 sekret)

Nejdříve Lara zabila dva domorodce v pravé chodbě. Pak šla po schodech
a vpravo na výstupku nahoře zastřelila dalšího. Vylezla ještě výš a až když se
schody stočily vlevo, zastřelila posledního. Na konci schodů podlezla vpravo.
Na konci sebrala lékárničku. Viděla místnost s šesti rotujícími válci
a uprostřed save gem. Sjela po rampě dolů. V místnosti s válci se pohybovala
tak, že stát mohla jen zády nebo čelem ke zdi a to pouze v místech, kde se
válce mezi sebou stýkají ostrými hroty. Přeskakovat je mohla v těch samých
místech vždy, když se valily proti ní. Jejím úkolem bylo přepnout spínače
v nosech skulptur umístěných vždy v rozích haly. Save gem uprostřed místnosti
vzala až když běžela ven z haly do otevřených dveří naproti šikmé rampě. Za
dveřmi sjela dolů po levé straně šikminy, vytáhla blok v levém zadním rohu
místnůstky, čímž zastavila sjíždějící strop s hroty. Přehodila tři páky,
prošla otevřenou mříží, pověsila se za ruce a seskočila dolů. Na křižovatce
sebrala lékárničku a přehodila páku vlevo. Pak sprintovala do otevřené mříže
a za ní středem chodby hned doprava. Za běhu sebrala dva save gemy. Ocitla se
na počáteční křižovatce. Postřílela domorodce vpravo i vlevo, kde u jednoho
z nich sebrala lékárničku. Vyšla po schodech až do míst, kde se otáčely zpátky
do protisměru. Z místa pro Laru nejvýhodnějšího přeskočila na levou hladkou
stěnu, kde se zachytila neviditelné praskliny, kterou přeručkovala až do
levého rohu do tajné místnosti osvětlené loučí. Uvnitř sebrala šest zásobníků
do Desert Eagle a lékárničku [Sekret 1].

Pak se spustila na schody, došla přes křižovatku do protějších otevřených
mříží a sjela šikmým tunelem do kopulovité haly s trůnem na konci. Na
rampách vlevo i vpravo sebrala lékárničky. Jako zbraň pro očekávaný boj si
vybrala Desert Eagle. Po přiblížení k trůnu se trůn otočila a začal boj
s těžkým nepřítelem. Jednak Laru ohrožoval blesky a navíc v určitých
intervalech vypouštěl zeleného ještěra. V době, kdy bojovala s ještěrem je
boss chráněn neprůstřelnou kopulí (stejně tak, jako když je trůn otočen k Laře
zadní stranou). Jakmile se začal trůn otáčet, udělala Lara salto vzad a ihned
začala skákat salta střídavě vlevo a vpravo, aby se vyhnula bleskům. Současně
při saltech střílela. Při boji s ještěrem se snažila udržet směr k trůnu,
protože ihned po zastřelení ještěra následovalo metání blesků, kterým se za
neustálé střelby musela vyhýbat. Po boji vyňala z trůnu "Element 115" a byl
zde konec levelu.


3) NEVADA

a) Nevada Desert (3 sekrety)

Hned po sjezdu ze skal Laru napadli dva supi - zastřelila je. Na zemi proti
ležel had, takže ho také zastřelila. Šla za skálu vpravo, za keřem byl další
had - zastřelila ho a sebrala raketu. Přešla za jezírko na protější stranu
kaňonu a našla průchod. Po cestě tunelem našla vlevo pohyblivý kvádr
- zatlačila do něj a vzala si náboje do brokovnice. Pokračovala dál
a přeskočila na prostřední výstupek. Pověsila se za ruce a skočila dolů.
Postřílela tři hady a sebrala save gem, lékárničku, i světlice [Sekret 1].

Aby se dostala ven, opět našla a zatlačila kamenný kvádr. Pokračovala
soutěskou, až došla ke kovovému bunkru. U něj se dala doprava a před koncem
cesty přeskočila na převis protější strany kaňonu. Šla po něm až ke keři, kde
byl ukryt had. Přeskočila na protější nejbližší část převisu a pokračovala až
na konec. Tady seskočila rovně dopředu o jeden převis níž, pak ještě jednou
a za rohem vpravo sebrala lékárnu. Vrátila se zpět o jeden stupeň výš,
postavila se zády ke stěně a s rozběhem přeskočila k protější šikmé skále
- vlevo z jejího pohledu, kde se zachytila a vytáhla nahoru. Pokračovala stále
výš až ke kovovému bunkru. Cestou zastřelila dalšího hada. Ve stropě kovového
bunkru našla otvor a proskočila jím do vody. Vylezla na pevninu a pokračovala
k okraji ohromného kaňonu s vodopády. Tady se dala doprava, přeskočila
s rozběhem na převis, pak z místa na plošinku, kde následoval útok dalšího
supa. Došla až před poslední výstupek, ze kterého s rozběhem přeskočila na
protější stranu kaňonu.

Odtud skočila do vody, na dně a ve výklencích u vodopádů posbírala světlice,
2x náboje do UZI a 2x náboje do brokovnice. Pak vyšplhala na malou červenou
plošinku u vodopádů, z té na vyšší červenou skálu. S rozběhem přeskočila na
podestu přímo přes kaňon. Ničeho se nechytala ! Z této podesty skočila podél
skal na další vpravo, kde za ostrou skálou vlevo dole našla náboje do
brokovnice. Aby se Lara dostala na podestu odkud sem dolů skočila, musela
použít salto bokem. Pak přeskočila přes vodu na protější stranu kaňonu na
plošinku, ze které po popraskané stěně vylezla nahoru, odkud vyšla na začátku
své cesty kaňonem. Znovu se vydala stejnou cestou, jako poprvé, ale tentokrát
se držela jenom horní cesty vpravo až na konečnou nejvyšší plošinku na této
straně. Podél skal po pravé ruce přeskočila na protější stranu kaňonu. Dál
pokračovala po převisech podél skal. Cestou zastřelila hada za keřem. Skočila
mírně doleva na plošinu. Pověsila se za ruce směrem nad vodu, pak se pustila
a hned se chytla praskliny níž. Přeručkovala doleva, kde se mohla postavit.
Chytila se nad hlavou, přeručkovala za roh doprava a vylezla nahoru. Sebrala
lékárničku, save gem, pak šla do jeskyně a za náloží TNT prošla do další
jeskyně, kde sebrala světlice. Vrátila se zpátky, z okraje plošiny skočila
mírně doprava na svah, chytila se rukama kraje a ručkovala doleva, kde se
postavila. Z místa skočila k protějšímu ostrému svahu mezi vodopády. Vytáhla
se, a při sjezdu se odrazila na protější pěšinu, kde sebrala lékárničku.
Prasklinou ručkovala doprava do jeskyně za vodopády, tam se pustila a saltem
pozpátku skočila na plošinku. Pak na další vpravo a hned na tu u protější
stěny. Po chodníku došla na břeh. Po čtyřech podlezla skalní převis v rohu po
levé ruce. Postavila se, vylezla po žebříku nahoru, zastřelila hada a sebrala
Uzi samopaly s náboji [Sekret 3].

Slezla zpátky, pokračovala za sloup, zastřelila hada a obešla stroj s velkým
kolem, kde zastřelila hlídače. Vyšplhala na stroj a pokračovala dál po pravé
straně. Sestřelila další dva ptáky. Pak si prohlédla prostor (pozor je tam
had), našla a sebrala granáty. U dvou potopených žlutých sloupů se potopila
a přehodila páku. Otevřela si malou místnost za zády a sebrala světlice v ní.
Plavala vpravo a na konci v pravém rohu dole, přehodila další páku na stěně
- otevřela si mříž ve dně mezi dvěma vodopády tekoucími po kovové stěně.
Nadechla se a plavala dolů. Hned na kraji tunelu přehodila další, špatně
viditelnou páku, kterou otevřela poklop uzavírající tunel na konci nahoře.
Plavala dál a hned za rohem přehodila další páku, otevřela si dveře v chodbě
za tunelem kterým plavala a zpřístupnila si spínač na konci chodby. Dostala
se tak ke spínači a přepnula ho. Tím uvedla do chodu stroj s velkým kolem,
popojel i výtah s klíčem k detonátoru a také vypustila vodu z koryta řeky.
Vyšla z místnosti doprava, sjela po vodopádu a došla do vyschlého řečiště. Tam
sebrala velkou lékárnu a naproti na převisu malou lékárničku. Na konci
vyschlého řečiště seskočila na spodní plošinu vpravo u vodopádu. Odtud skočila
do výklenku za vodopád, kde sebrala raketu. Pak zpátky na původní plošinu
a z té na plošinku vpravo pod vodopádem u hladiny. Přeskakovala po plošinkách,
až se dostala z jeskyně ven. Seskočila na zem a přeskočila řeku. Obešla stroj
který byl již v provozu a našla průchod vpravo do další jeskyně s výtahem.
Nejdříve zastřelila hlídače, sebrala save gem a na výtahu "Detonator Switch".
Teď nastal čas vrátit se k detonátoru a TNT ů náloží. A to po plošinkách, kudy
jsi sem přišla. Jen u ústí velkých vodopádů skočila šikmo vpravo na plošinku
co je u ní prasklina kterou ručkovala. Z té pak mírně vpravo na skálu na
protější stranu kaňonu, co se po ní dá lézt. Zachytila se, popolezla dolů,
pustila se a ihned se znovu chytila níž. Pak se vytáhla a postavila se na
plošinu šikmo vpravo čelem ke stěně. Z místa skočila a když se zachytila,
vylezla nahoru k detonátoru. Použila "Detonator Switch" a ihned saltem vlevo,
se vyhnula valícímu se balvanu. V oblasti vyhozené náloží vyšplhala na
nejvyšší a největší převis. Po kolenou pak prolezla do dalšího volného
prostoru u "prvního vojenského objektu". Seskočila dolů a za keři sebrala
granáty. Oběhla okolo elektrického plotu vlevo až na konec. Vlezla do úzkého
tmavého průchodu. Tam kde se cesta dělila do směru nahoru a dolů, si vybrala
tu nahoru. Tedy na horní převis a dál až k vodě. Proplavala místností
a přehodila v ní dvě páky - jednu za sloupem a druhou v tunelu, které
otevřely "malou budovu". Vrátila zpátky k prvnímu vojenskému objektu. Našla
vchod do jeskyně se širokou šikminou, po které sjela a dostala se před "druhý
vojenský objekt". Zabila dva hady a stiskla spínač v malé budově - zatopila
tím místnost v budově na sloupech. Vrátila podruhé do tmavého průchodu
u prvního vojenského objektu a pokračovala na rozcestí cestou dolů. Za nízký
průlezem vylezla u "třetího vojenského objektu". Na volném prostranství
zlikvidovala dva strážné. Přešla přes plochu na protější stranu, postavila se
k plotu pravým bokem, čelem k budově na sloupech, a po pravém z nich vylezla
nahoru. Zatopenou místností proplavala jen do vedlejšího okna. Z toho pak
přeskočila přes plot. Ihned po dopadu Laru napadli dva strážci. Vešla do
vchodu hned za rohem a zlikvidovala dalšího strážného. Vyšla ven a v druhé
budově zlikvidovala dalšího strážného, za bednami vpravo - tam našla i náboje
do UZI. Zezadu přes bedny vylezl další strážný. Když ho zastřelila, sebrala
pod ním lékárničku. Teď nasedla na čtyřkolku "Quad", na které vyjela po
šikmině na střechu budovy. Na střeše sebrala "Generator Acess" a sjela dolů
před první budovu. Kartu použila v místnosti s počítači. Otevřela si tak dveře
napravo, zlikvidovala stráž a teď mohla vypnout vysoké napětí do plotů všech
objektů. Nasedla na čtyřkolku, dojela k bráně, sesedla a otevřela si bránu
přepínačem. Znovu nasedla a sjela po šikmině do spodní jeskyně. Tady se co
nejrychleji rozjela a jediným velikým skokem ze šikmé skály přeskočila plot
druhého vojenského objektu, do dalšího levelu.

b) High Security Compound (2 sekrety)

Lara byla zatčena, ve věznici a u sebe neměla nic, jen jednu malou lékárničku.
V okně bylo bezpečnostní zařízení. Vylezla do okna a přivolala tak strážného
"MP". Vyběhla otevřenými dveřmi z cely a spínačem otevřela dveře vedlejší
cely. Spoluvězeň zlikvidoval strážného. Sama mezitím otevřela dveře
u ostatních cel. V cele šikmo vlevo naproti na pavlači našla nad umyvadlem
prostor kam vylezla a zatlačila na kvádr. Objevila vlevo u podlahy prostor na
plazení. Prolezla a zatlačila první kvádr z druhé strany zpátky do průchodu.
Pak dvakrát zatlačila na kvádr po pravé ruce. Objevil se další prostor na
lezení. Prolezla před první kvádr a ten dvakrát vytáhla k sobě. Opět podlezla
za tento kvádr a našla malinký prostor, kde sebrala lékárničku [Sekret 1].

Nyní vylezla přes druhý kvádr nahoru do koridoru a vydala se na jeho konec.
Překonala dvě pasti s ostnatým drátem. Na konci koridoru přepnula spínač.
Vylezla na chodník vlevo, asi uprostřed slezla po žebříku o kus níž a tam hned
jak to šlo, tak do chodby po levé ruce. Šla chodbou, přeskočila první
propadliště a druhým seskočila do velínu. Tady přepnula spínač na stěně,
kterým vpustila spoluvězně, aby zlikvidovali strážného. U jeho mrtvoly sebrala
"Keycard Type A". Vyšla z velínu a hned ve vedlejší místnosti našla místo, kde
"Keycard Type A" použila. Otevřenou mříží prošla hned vlevo, přepnula spínač
a dveřmi do umývárny a WC. Přepnula další spínač a dveřmi prošla do skladiště.
Krabici dotlačila pod otvor ve stropě, vylezla nahoru do červené místnosti,
přeskočila rouru a přepnula velký spínač za rohem. Skladiště i WC s umývárnou
se zatopilo vodou. Proplavala skladištěm šikmo do protějšího rohu a vylezla
dírou ve stropě. Tady přeskočila doprava (přes otvor do kuchyně) do místnosti
s červenou podlahou. Pokračovala koridorem, zdolala dvě pasti s ostnatým
drátem a na konci se dala dolů. Spínačem na stěně si otevřela dveře do žluté
místnosti (Vpravo, stála-li čelem ke spínači), ve které přepnula velký spínač.
Ten vypnul ohně hořáků v kuchyni. Vrátila se stejnou cestou nad kuchyň a dírou
ve stropě už mohla skočit dolů. Sebrala lékárničku a přepínačem otevřela
dveře. V krátké chodbě otevřela nejdříve dveře vpravo za rohem (ústupová
cesta) a pak teprve dveře vlevo, odkud vyšel strážný. Utíkala ústupovou cestou
do haly k celám, kde strážného spoluvězni zabili. U jeho mrtvoly sebrala
lékárničku a v místnosti odkud vyšel "MP" přepnula spínač. Zpřístupnil Laře
v kuchyni přístup za větráky. Vylezla k větrákům a sebrala save gem. Pozpátku
sjela šikmou rampu a na konci se zachytila, aby přeručkovala doleva na
plošinku. Otočila se doleva a vytáhla se do nízké průrvy. Po kolenou prolezla
doleva, pak po žebříku nahoru a pod poklopem do chodby vlevo. Kolega na
roštech nad hlavou jí otevřel poklop. Skok na protější stranu roštu, vylezla
nahoru a šla na opačnou stranu, než je vypínač. Pak doleva a nahoru. V zelené
strmé hale (hned vlevo na kraji leží lékárnička), se Lara chovala tak, aby
její přítomnost nezjistil strážný na vrcholu haly. Když prošel doleva, utíkala
nahoru, tam doprava, průchodem okolo bedny a hned zase doleva. Seskákala do
nejnižší části, sprintovala chodbou rovně a co nejrychleji otevřela celu, aby
vypustila kolegu, který se postaral o strážného. Strážný upustil "Keycard Type
B". Sebrala ho a vrátila se nahoru, okolo bedny doprava a hned vlevo ho
použila u dveří. V malé místnosti sebrala náboje do UZI, lékárnu a přepnula
spínač. Tím vyřadila elektronickou ostrahu a střeleckou věž nad zeleným roštem
za bednou vpravo. Nyní už tudy mohla projít. Došla až nakonec a po žebříku
slezla dolů. Prošla úzkým průchodem, ihned doleva dolů, rovně a otevřela celu
vlevo. Vypustila kolegy, aby vyřídili stráž nahoře. Nyní otevřela i druhé
dveře. Vrátila se nahoru na volné prostranství. Tam u mrtvého strážného
sebrala světlice a "Yellow Security Pass", který použila hned u dveří vedle
raketometu. Prošla otevřenými dveřmi. V jednom místě je na pravé straně nízký
průlez, pokračovala skrze něj, a plazením se dostala do místnosti s vypínačem
a strážným. Zmáčkla vypínač, když byl strážný po levé straně, stála-li Lara
čelem k vypínači. Otevřely se dveře po její pravé ruce a zároveň se spustil
červený elektrický paprsek, který zlikvidoval strážného po opětovném vypnutí
a zapnutí tohoto paprssku. Pak sama paprsek přeskočila a šla až na konec
chodby. Z okraje skočila ke střeše, chytila se rukama okraje a vytáhla se
nahoru. Radar obešla zprava a seskočila na plošinu. Postavila se zády ke zdi
a z místa přeskočila do další chodby naproti dolů. Tou došla do radarového
centra. U okna přepnula vypínač a radar na střeše pod sebou uvolnil otvor.
Spínačem si otevřela dveře a vrátila se na místo, odkud skákala na střechu
k radaru, ale tentokrát seskočila na plošinu pod nohama. Pověsila se na ni za
ruce a seskočila dolů. Obešla sloupy s dírou uprostřed na druhou stranu
a vylezla po žebříku do chodby. Na jejím vrcholu si klekla a po kolenou lezla
doprava až na konec. (Vlevo stál MP, chovala se tedy tiše, aby ji nezjistil
- místo, kde stál MP si zapamatovala, později tam našla tajemství). Na konci
chodby si stoupla a vylezla do nízkého prostoru vpravo, kde sebrala "Yellow
Security Pass". Vrátila zpátky, oběhla díru mezi sloupy, chodbou dolů a slezla
po žebříku. V místnosti vlevo za rohem přepnula spínač. Šla do druhé části
a našla zámek, kde použila "Yellow Security Pass". Nyní vylezla do místnosti
nad sebou (žebřík je hned vpravo). Seskočila na plošinu pod okrajem na kterém
stála. Skočila do vody, pod plošinou proplavala otvorem, sebrala save gem,
plavala tunelem, u poklopu sebrala světlice, přehodila páku, plavala dál,
sebrala lékárničku a vyplavala na hladinu. Vylezla na plošinu a přeskočila
přes tři elektrické paprsky na vyšší plošinu. Z ní opět do vody, plavala vlevo
a na konci vylezla vlevo do nákladového prostoru s bednami. Přelezla přes
bedny hned na kraji po levé ruce, dole si vypínačem otevřela dveře a vešla
dovnitř. Tady sebrala lékárnu, pistole a Desert Eagle s náboji. Jakmile vyšla
zpátky ven, začala na Laru střílet střelecká věž nad vchodem. Proběhla proto
rychle pod kovovou plošinu vpravo u okna. Nyní mohla přelézt přes bedny do
haly. Šla šikmou chodbou z haly doprava. Postřílela MP co ji napadli v šikmé
chodbě, pak dalšího na volném prostranství vlevo a jednoho psa. Z posledního
MP vypadl "Blue Security Pass". U mříží vlevo našla místnost kde sebrala
lékárnu. Teď se musela vrátit do místnosti pod radarem - tedy proplavat
tunely až do hlavní zatopené místnosti pod radarem. V té šikmo dole v rohu
našla otvor dalšího tunelu. Proplavala jím a cestou sebrala lékárničku.
V místnosti kde vylezla, zastřelila dalšího MP. Nyní po žebříku nahoru,
chodbou, obešla sloupy s dírou uprostřed na druhou stranu, po žebříku nahoru,
kde zastřelila MP. Z něj vypadl "Keycard Type B". Tou si otevřela dveře
vlevo, kde našla granátomet [Sekret 2].

Teď se mohla vrátit opět stejnou cestou do haly nákladového prostoru. Na konci
poslední šikmé chodby vlevo je žebřík, po kterém vylezla nahoru. Použila
"Blue Security pas", otevřely se dveře za rohem a ihned zastřelila MP.
V místnosti jsou dva spínače. (Levý - nemusela použít - vpustil by branou dole
jednoho MP a psa - ty by pak musela likvidovat až by slezla dolů.) Přepnula
tedy pravý, uvedla do pohybu krabice na pásu. Teď se vrátila do haly
nákladového prostoru. Tady přes krabici po pravé straně a žebříku vylezla na
plošinu - rozjel se jeřáb - ale Laru neohrožoval. Otočila se a po prostřední
rampě stropu přeručkovala na protější plošinku pro lékárničku. Otočila se a po
stejné rampě stropu ručkovala asi doprostřed haly a tady doleva na plošinu se
zábradlím. Vylezla nahoru nad skleněný strop haly a zastřelila tady již
posledního MP. Sebrala u něho "Yellow Security Pas" a save gem. Slezla stejnou
cestou až na zem nákladového prostoru. Na protější stěně použila "Yellow
Security Pas" a otevřenou mříží mohla projít na horní prostranství
k nákladnímu autu. Zastřelila MP, prošla za náklaďák vlevo do haly, kde
zastřelila dalšího MP vlevo za rohem. Vytáhla první krabici vpravo až u stěny,
za ní sebrala náboje do UZI a granáty. V levém rohu nahoře pod stropem našla
díru mezi krabicemi, kde sebrala náboje do Desert Eagle a lékárničku. Slezla
dolů a proti sobě vpravo u vchodu viděla bedny už naložené na náklaďák. Vlezla
tam - a tady končil tento level.

c) Area 51 (3 sekrety)

Jakmile Lara vylezla z náklaďáku, nejdříve zastřelila MP dřív než stihl
spustit elektrické paprsky na konci v levé části haly. Pak se vrátila
k náklaďáku a v díře za bednami vpravo sebrala lékárničku. Došla na konec haly
a v místnosti vlevo sebrala samopal MP5 s náboji. Přepínače na zdi si
nevšímala ! Vyšla ven a přepnula spínač na stěně, který otevřel mříž vedle
u země. Prolezla dovnitř a sebrala lékárnu. Vylezla nahoru, podlezla a zůstala
v poloze na kolenou (nad hlavou jí totiž jezdily smrtící lasery). Lezla
doleva, na konci se postavila, zapálila světlici, aby
03.02.2008 19:19:22 |
Autor: Tomáš Řehák
| stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se